Welkom op Curaçao
Jouw eiland, jouw thuis

Bekijk 152 objecten te koop Bekijk 113 objecten te huur Bekijk 13 kavels Verkoop je woning via ons!
RE/MAX BonBini Curacao Information Compliance regelgeving op Curacao

Compliance regelgeving op Curacao

Wat is compliance?

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat is opgericht in 1989 en zijn hoofdkantoor heeft in Parijs, Frankrijk.

De doelstellingen van de FATF zijn het vaststellen van normen en het bevorderen van effectieve implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF is daarom een ​​"beleidsvormend orgaan" dat werkt aan het genereren van de nodige wet- en regelgevende hervormingen op deze gebieden.

In de afgelopen jaren hebben de overheid en financiële regelgevers steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Op deze manier hopen ze de integriteit van het financiële systeem te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld wetgeving over het voorkomen van fraude, voorwetenschap, witwassen en financiering van terrorisme.Hoe zit het met Curaçao

Financial Intelligence Unit Curaçao 

De Financial Intelligence Unit Curaçao (ook wel FIU genoemd) houdt toezicht op de dienstverleners die bepaalde diensten verrichten. Dat betekent dat de FIU controleert of de dienstverlener zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. Als de dienstverlener dat niet doet, riskeert hij een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. De huidige wetgeving is sinds 2017 van kracht en wordt regelmatig aangescherpt.

Landen die lid zijn van (een lid van) de FATF, maken hun eigen wetten. In Curaçao zijn dit de  'Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties' (LvMOT) en 'Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening' (LID).


Mag een dienstverlener een kopie maken van uw identiteitsbewijs?


Identificeren en verifiëren

Ja, de dienstverlener mag dit doen, hij is zelfs daartoe wettelijk verplicht. Op grond van de LID moet hij indien hij bepaalde diensten verleent onder meer een cliëntenonderzoek verrichten. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de dienstverlener moet weten wie hij voor zich heeft. Hij is verplicht uw identiteit vast te stellen en met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs te controleren. Een kopie is niet voldoende; ook een verlopen identiteitsbewijs mag de dienstverlener niet accepteren. Indien u in het buitenland woont of verblijft, zal de dienstverlener u om aanvullende documenten vragen, zoals een gewaarmerkt kopie van uw identiteitsbewijs en een gewaarmerkt uittreksel van de Burgerlijke Stand van uw woon- of verblijfplaats.


Rechtspersoon; identificeren en verifiëren UBO’s


Handelt u voor een rechtspersoon zoals een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap (B.V.), vereniging of stichting? Dan zal de dienstverlener naast uw identiteit ook de identiteit van de rechtspersoon moeten vaststellen en controleren aan de hand van een recent gewaarmerkt uittreksel van de rechtspersoon uit de Kamer van Koophandel. Ook zult u aan moeten tonen dat u bevoegd bent om namens de rechtspersoon op te treden. Tevens zal de dienstverlener u vragen om inzicht te geven in de structuur van de rechtspersoon: wie zijn de aandeelhouders, wie heeft het voor het zeggen (uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s))? De dienstverlener zal u vragen naar hun identiteit, en de identiteit van deze UBO’s zal hij aan de hand van een geldig identiteitsbewijs moeten vaststellen. Afhankelijk van de situatie zal de dienstverlener u dus om diverse documenten kunnen vragen.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek zal grondiger zijn in bepaalde verhoogd risico situaties. Bijvoorbeeld als u een PEP (politically exposed person) bent of wanneer u niet fysiek bij de dienstverlener aanwezig bent geweest of zult zijn, zal de dienstverlener een verscherpt cliëntenonderzoek instellen.

U bent verplicht om aan het cliëntenonderzoek mee te werken. 

Er kan sprake zijn van een (langer durende) zakelijke relatie met uw dienstverlener (denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden van een advocaat of makelaar) of van een incidentele transactie (denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een motorvoertuig). Indien er sprake is  van een (beoogde) zakelijke relatie, mag de dienstverlener pas met zijn werkzaamheden voor u beginnen nadat hij het onderzoek heeft uitgevoerd. Indien er sprake is van een (beoogde) incidentele transactie, mag de dienstverlener pas uitvoering geven aan de transactie nadat hij het onderzoek heeft uitgevoerd.

Herkomst geld/middelen

Het kan in sommige gevallen ook zijn dat een onderzoek naar de herkomst van de gelden die bij de transactie worden gebruikt onderdeel uitmaken van het cliëntenonderzoek. In het geval van een  zakelijke relatie, kan dit tijdens de duur van de dienstverlening aan de orde komen. De dienstverlener moet kunnen vaststellen waar de gelden die worden aangewend vandaan komen en of er een relatie is tussen de bron en de cliënt. Hij zal hierover de nodige vragen kunnen stellen en eventueel ook bewijsstukken bij u opvragen.

In het geval van een zakelijke relatie is de dienstverlener verplicht om ook gedurende de zakelijke relatie deze te blijven monitoren. Hij zal dus ook tijdens de duur van de dienstverlening u vragen om informatie over de transactie of de betrokken partijen als daar aanleiding voor is. 

                                            

Deel op Social Media
RE/MAX Partners

 RE/MAX BonBini PMI book your Curaçao holiday with us
Become a RE/MAX real estate agent in Curacao